סגור

מצא עורך דין :

קטגוריה
תחום עיסוק
בחר איזור
בחר עיר

תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב שאינו עולה על סך של 75,000 ₪ ישירות ללשכת ההוצל"פ, וללא צורך בהגשת תביעה וניהול הליך מקדים בבית המשפט.

תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל
14/10/2021 | 08:51 | מאת: עו"ד יגאל איליאיץ |

בהתאם לסעיף 81א1 לחוק ההוצל"פ, כאשר מדובר בתביעה על סכום קצוב שאינו עולה על סך של 75,000 ₪, ניתן לנהל הליך ישיר ומהיר לגבייתו באמצעות לשכת ההוצל"פ, וזאת ללא צורך בהגשת תביעה קודם לכן לבית המשפט, ניהול הליך הוכחות, וקבלת פסק דין לטובת התובע.

ניתן להגיש תביעה על חוב בסכום קצוב כאמור בתנאי שהוא נובע מחוזה או התחייבות מפורשים שיש עליהם ראיה בכתב (כגון חוזה הלוואה), או מכח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק (כגון חיוב לתשלום ארנונה לרשות מקומית).

מטרת הליך זה הינה לאפשר לתובע לפתוח בהליך ישיר בלשכת ההוצל"פ לגביית סכום חוב קצוב שלכאורה אינו שנוי במחלוקת, כשם שמגישים בקשה לביצוע פסק דין בפני לשכת ההוצל"פ, וזאת על מנת למנוע כפל הליכים מיותרים ולחסוך זמן שיפוטי יקר.

עם זאת, ועל מנת לאזן בין זכויותיו של התובע לבין זכויותיו של הנתבע, החוק גם מאפשר לנתבע להגיש התנגדות לתביעה זו, על מנת להעביר אותה לדיון בפני בית המשפט, שם יינתן לו יומו, כך שהוא יוכל לטעון את טענותיו כנגד התביעה במטרה להביא לדחייתה. 

מהי תביעה על סכום קצוב שניתן להגיש בהוצל"פ

סעיף 81א1(א) לחוק ההוצל"פ מגדיר תביעה על סכום קצוב כאחת משתי אלה:

 1. תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב. לפי הפסיקה, מדובר במסמך שנעשה על ידי הנתבע, או חתום על ידו, כגון הסכם שכירות, הסכם הלוואה, וכדומה.  מסמך שנעשה על ידי התובע עצמו אינו נחשב לראיה בכתב, ולא ניתן להסתמך עליו. הראיה בכתב איננה חייבת להיות בכתב יד, אלא היא יכולה להיות גם באמצעות תכתובות דוא"ל, הודעות sms, וכדומה. בנוסף, הראיה בכתב צריכה להיות ראשית ראיה בלבד (להבדיל מראיה למלוא עילת התביעה), כגון הוראת קבע חתומה, או חשבונית חתומה, וכדומה.  
 2. תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק. מדובר בתשלום שיש חובה לשלמו מכח הוראת חוק, כגון תשלומי ארנונה לרשות המקומית, תשלום אגרה לרשות השידור, דו"חות חניה, קנסות, וכיו"ב.

מהו סכום קצוב? לפי הפסיקה, סכום קצוב הינו סכום נקוב, כגון כתב התחייבות לשלם לתובע סכום בסך של 15,000 ₪, או סכום שניתן לחשב אותו בקלות ובחישוב אריתמטי פשוט, וללא צורך בשומה או בהערכה, כגון כתב התחייבות לשלם לתובע סכום בסך של 15,000 ₪ בצירוף 5% אחוזי ריבית ממועד מתן ההלוואה ועד למועד פירעון מסוים. לעומת זאת, במידה ומדובר למשל בסכום שנגזר מרווח עתידי שאינו צפוי ואינו ודאי, אזי לא ניתן לומר שמדובר בסכום קצוב.  בנוסף, סכום הסכום הקצוב מוגבל לסך של 75,000 ₪, ביום הגשת התביעה, וזאת גם אם הוא עלה לאחר מכן בשל הפרשי ריבית או הצמדה.

במידה שרשם ההוצל"פ ייווכח שלא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב כאמור בסעיף 81א1(א) לחוק ההוצל"פ, הוא רשאי להעביר את התביעה לבית המשפט, ובמקרה כזה, על התובע להודיע בתוך 30 יום האם ברצונו להמשיך בתביעה או לאו. במידה שהתובע הודיע שהוא מעוניין בהמשך בירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ואז יהיה על התובע עליו לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה שהוא כבר שילם ללשכת ההוצל"פ. במידה שהתובע הודיע שהוא אינו מעוניין בהמשך בירור התביעה - התביעה תימחק (תקנה 109ז לתקנות ההוצל"פ).

הליך הגשת תביעה על סכום קצוב בהוצל"פ

הליך הגשת התביעה על סכום הקצוב בהוצל"פ מורכב ממספר שלבים, ומותנה בשליחת התראה מוקדמת לנתבע בדבר כוונת התובע להגיש נגדו את התביעה, כך שרק לאחר מכן ניתן להגיש את התביעה עצמה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

(א) שליחת התראה לנתבע.

על התובע לשלוח לנתבע התראה על כוונתו להגיש נגדו את התביעה בלשכת ההוצל"פ, וזאת בדואר רשום עם אישור מסירה.

אם התובע לא הצליח להמציא לנתבע את ההתראה בדואר רשום, והוא מיוצג ע"י עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא לנתבע את ההתראה באמצעות מסירה אישית, במקום באמצעות דואר רשום.

אם הנתבע סירב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה, הוא ייחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין. הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.

(ב) הגשת בקשה לביצוע התביעה בפני לשכת ההוצל"פ.

ניתן להגיש את בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ, אולם רק לאחר שחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לנתבע, ולא יאוחר משנה מיום זה. במידה שחלפה למעלה משנה לאחר יום המצאת ההתראה לנתבע וטרם הוגשה הבקשה, על התובע להמציא לו התראה חדשה. מכל מקום, וכאמור לעיל, ללא שיגור ההתראה לנתבע, לא ניתן להגיש את התביעה עצמה.

ביצוע מספר תביעות על סכום קצוב כנגד אותו חייב. בהתאם לתקנה 28ב לתקנות ההוצל"פ, תובע שמבקש להגיש מספר תביעות שונות על סכום קצוב כנגד אותו חייב, רשאי להגיש אותן במסגרת תיק אחד בלבד, במקום במסגרת מספר תיקים נפרדים. סעיף זה נועד לחסוך מהנתבע את תשלום שכר הטרחה לעוה"ד של התובע, שבו מחויב באופן אוטומטי כל תיק שנפתח כנגדו בנפרד, וכתוצאה מכך הנתבע יצטרך לשלם שכר טרחה אחד בלבד עבור כל התביעות שהוגשו נגדו. על רקע זה גם קובעת תקנה זו כי במידה שרשם ההוצל"פ נוכח לראות שהתובע הגיש כמה תביעות על סכום קצוב כנגד אותו חייב במסגרת תיקים נפרדים, אזי הוא רשאי להורות, בין מיוזמתו ובין לפי בקשת הנתבע,  ששכר הטרחה של ב"כ הנתבע, בכל התיקים הנפרדים, לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו אילו התובע היה מגיש את כל התביעות בתיק אחד.

המסמכים להגשת כתב תביעה בסכום קצוב. יש להגיש ללשכת ההוצל"פ טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203), ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 1. כתב תביעה, אשר מפרט את העובדות והטענות המשפטיות שמכוחן קמה לתובע עילת תביעה כנגד הנתבע.
 2. העתק הראיה בכתב לחוזה או התחייבות שמעידים על קיום החוב שעליו מתבססת התביעה, וכן כל מסמך אחר שתומך בתביעה, ככל שישנו כזה.
 3. העתק מההתראה שהומצאה לתובע, וכן אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום, או אישור מסירה, או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה במקרה בו הנתבע סירב כאמור.
 4. העתק תשובת הנתבע להתראה, במידה שהנתבע השיב להתראה.
 5. יפוי כח במידה שהתובע מיוצג על ידי עו"ד (אא"כ קיים יפוי כח מופקד, שאז יש לציין את מספרו).
 6. אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו, ומספר הזהות שלו.
 7. אסמכתה עבור אישור חשבון בנק לזיכוי (צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול חשבון) או  הפנייה לאסמכתה שכבר מופקדת בלשכה.
 8. אישור על תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן (או מינימום 93 ש"ח), בצירוף אגרת פרוטוקול בסך 23 ₪, נכון לשנת 2020 (יש לקחת בחשבון שהסכומים מתעדכנים מעת לעת).

 (ג) שליחת אזהרה לנתבע.

לאחר הגשת הבקשה לביצוע התביעה, על לשכת ההוצל"פ להמציא לנתבע אזהרה לפיה עליו לשלם את החוב, או להגיש בקשה לצו תשלומים, או להתייצב לחקירת יכולת, וזאת תוך 30 יום ממועד המצאת האזהרה, וכי במידה והוא לא יפעל כאמור, יראו אותו כחייב בעל יכולת שמשתמט מחובותיו, ולהטיל עליו הגבלות שונות.

במהלך 30 ימי האזהרה, החייב רשאי לפעול כפי שהוא נדרש באזהרה, או לטעון טענת "פרעתי" במידה והחוב הוסדר, או להגיש התנגדות לתביעה (כפי שיוסבר להלן).  

מכל מקום, רק לאחר חלוף 30 ימי האזהרה ניתן להתחיל, במידת האפשר, בנקיטת הליכים לצורך ביצוע התביעה, ולהטיל עיקולים, הגבלות, וכיו"ב.

הגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצל"פ

החייב רשאי להגיש התנגדות לתביעה לסכום קצוב, תוך 30 יום לאחר יום קבלת האזהרה על הגשת התביעה נגדו, ובמסגרתה לפרט את הנימוקים להתנגדותו לתביעה.

ניתן להגיש את ההתנגדות בלשכת הוצל"פ שבה הוגשה התביעה לסכום קצוב, או בלשכת ההוצל"פ שסמוכה לבית המשפט שמוסמך לדון בהתנגדות.

ניתן לבסס את ההתנגדות על טענות ונימוקים שקשורים לחוב עצמו ולגופו של עניין (ולדוגמה, שחוזה ההלוואה שמכוחו הוגשה התביעה, לא קוים כלל ועל כן הוא בוטל), או על בסיס הטענה לפיה לא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(א) לחוק ההוצל"פ (ולמשל, שסכום התביעה עולה על 75,000 ₪, או שלא מדובר בסכום קצוב, או שלא הוגשה ראיה בכתב לגביו, וכדומה).

חשוב להקפיד ולשים לב:

 • אם ההתנגדות הוגשה במועד, בתוך 30 ימי האזהרה – יחול עיכוב הליכים אוטומטי, ולא ניתן יהיה לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד הנתבע.
 • אם ההתנגדות הוגשה באיחור, לאחר חלוף 30 ימי האזהרה – לא יחול עיכוב הליכים אוטומטי, ובמקרה כזה יש להגיש, בנוסף למסמכי ההתנגדות, הן בקשה להגשת ההתנגדות באיחור והן בקשה לעיכוב הליכים, שבהן יכריע בית המשפט.

המסמכים להגשת התנגדות לכתב תביעה בסכום קצוב. יש להגיש ללשכת ההוצל"פ טופס בקשה להתנגדות (טופס 218), לסמן בו בסעיף 3 שמדובר בהתנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב (קוד 106), ולצרף לו את המסמכים הבאים:

 1. כתב ההתנגדות, אשר מפרט את העובדות והטענות המשפטיות שיש לנתבע כנגד התביעה.
 2. תצהיר לאימות העובדות עליהן מתבססת ההתנגדות.
 3. מסמכים שתומכים בטענות ההתנגדות.
 4. צילום תעודת זהות של הנתבע.
 5. יפוי כח במידה שהנתבע מיוצג על ידי עו"ד (אא"כ קיים יפוי כח מופקד, שאז יש לציין את מספרו).

המשך ההליכים לאחר הגשת ההתנגדות. עם קבלת ההתנגדות, היא תועבר עם כתב התביעה לבית המשפט שמוסמך לדון בתביעה, לצורך הדיון וההכרעה בה. במסגרת הדיון בבית המשפט, כתב התביעה ייחשב ככתב תביעה בסדר דין מקוצר, ואילו ההתנגדות תיחשב כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר.

אם בית המשפט יחליט לדחות את ההתנגדות, או יקבל את ההתנגדות אך ייתן לאחר מכן פסק דין לטובת התובע, על התובע להגיש את ההחלטה או פסק הדין ללשכת ההוצל"פ, תוך 7 ימים, והלשכה תמשיך בנקיטת הליכי ביצוע לפי ההחלטה או פסק הדין.

 

שאלות על המאמר? מוזמנים לשאול בפורום הוצאה לפועל

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

 

שאל בפורום

מענה משפטי מקצועי ומהיר, קבלו תשובות בדוא”ל ללא עיכוב

אודות כותב המאמר

יגאל איליאיץ
עו"ד יגאל איליאיץ

משרד עורכי דין בנתניה העוסק בתחום הנדל"ן והמקרקעין, חוזים, חברות, צוואות, ירושות, וגביית חובות בהוצאה לפועל.

הצג טלפון

ליצירת קשר עם עו"ד יגאל איליאיץ

עורכי דין מובילים - הוצאה לפועל

ריקי אופק אבן צור
עו"ד ריקי אופק אבן צור

משרד עורכת הדין ריקי אופק מציע שירותי משרד בתחומים של -פשיטות רגל ייצוג חייבים,פירוקי חברות,דיני משפחה ודיני עיזבונות.

עו"ד משה פרץ
עו"ד משה פרץ

"ליווי לכל אורך ההליך המשפטי אל מול הגורמים הרלוונטיים תוך דגש על מתן יחס אישי ומקצועי..."

עו"ד איגי בקרמן
עו"ד איגי בקרמן

"ייצוג זוכים, חייבים ופושטי רגל, תוך תיאום ציפיות מלא עם הלקוח, יושרה אישית, אכפתיות ומקצועיות רבה..."

עוד עו"ד מובילים בתחום הוצאה לפועל